page-img

RODO a monitoring – co powinieneś wiedzieć?

RODO weszło życie 25 maja 2018 roku, wprowadzenie to wniosło wiele zmian w przepisach oraz wymusiło wiele zmian w funkcjonowaniu firm. Ochrona danych osobowych stała się jeszcze ważniejsza i wymaga większej ostrożności. Jak to wpłynęło na używanie monitoringu?

Monitoring w miejscach publicznych

Kamery w miejscach publicznych mogą zostać zainstalowane tylko pod warunkiem wyraźnego uzasadnienia podstawą prawną, która jasno wskaże cel rejestrowania otoczenia. Dlatego w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, uchwalonej w związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, umożliwiono prowadzenie monitoringu przez:

  • Samorząd gminy i samorząd powiatowy – w celu zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej
  • Samorząd wojewódzki oraz podmioty zarządzające mieniem państwowym – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia
  • Szkoły – w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia
  • Wyżej wymienione instytucje nie mogą korzystać z nagrań w celach innych niż jest to zapisane w ustawie. Byłoby to złamanie przepisów RODO.

Kamery w miejscu pracy

W przypadku prywatnych firm, mamy do czynienia z tzw. uzasadnionym interesem. Aby taki monitoring był zgodny z prawem, osoba korzystająca z niego musi przestrzegać zasad RODO. Monitoring wizyjny w firmach został także uregulowany przez nowelizację Kodeksu pracy.

Jak mówi przepis, pracodawca może wprowadzić monitoring wizyjny, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, kontrola produkcji oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

“Kontrola produkcji” w powyższym kontekście, związana jest z zapewnieniem należytej jakości produkowanych wyrobów oraz optymalizacji procesu ich wytwarzania.

Dzięki takim przepisom, pracodawca może praktycznie w każdej sytuacji zainstalować kamery, dbając o bezpieczeństwo pracowników a także zabezpieczyć się przed włamaniem niepożądanych osób. Jednakże, stosowanie kamer zawsze powinno znajdować uzasadnienie w powyższych sytuacjach.

Zarejestrowane nagrania można wykorzystać tylko w celach wymienionych wyżej. Przykładowo, wideo z monitoringu nie może być powodem by pracownik poniósł negatywne konsekwencje z powodu niewłaściwego wykorzystania czasu pracy. Byłoby to wykorzystanie nagrań, niezgodne z ich pierwotnymi celami.

Pracodawca by wprowadzić monitoring wizyjny w zakładzie pracy, powinien jasno określić jego cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Jest także zobowiązany do poinformowania pracowników nie później niż dwa tygodnie przed montażem kamer. Takie same informacje powinien przedstawić każdemu nowo zatrudnionemu pracownikowi przed rozpoczęciem jego pracy.

Pracodawca powinien także zaznaczyć obszar, który jest objęty monitoringiem w sposób widoczny i czytelny. Do tego celu może użyć odpowiednich znaków graficznych lub ogłoszenia dźwiękowego nie później niż dzień przed uruchomieniem monitoringu.

Czas przetrzymywania nagrań monitoringu

Okres przetrzymywania zapisów monitoringu wynosi, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Jeśli nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu prawnym lub pracodawca otrzymał informację że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, to termin trzech miesięcy ulega przedłużeniu do momentu prawomocnego zakończenia sprawy. Pracodawca powinien zniszczyć nagrania zawierające dane osobie po ustawowo wskazanym czasie.

Szukasz ekspertów w dziedzinie alarmów i monitoringu? Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie

Monitoring prywatny

Kamery na prywatnej posesji nie podlegają przepisom RODO dopóki nie obejmują przestrzeni publicznej np. chodnik. W takich sytuacjach uznawane jest, że monitoring wykracza poza cel osobisty i należy przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.

Czego zabrania RODO?

Nowe przepisy regulują używanie monitoringu. Jasno określają zasady, których powinno się przestrzegać w przypadku używania kamer w miejscach publicznych, zakładach pracy czy nawet prywatnych.

W myśl nowych reguł, nie można montować kamer m.in. w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach czy obiektach socjalnych. Zdarzało się już wiele przypadków gdzie kamery musiały zostać usunięte.

Osoby prywatne, montujące monitoring domowy nie podlegają tym zakazom, jednakże Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przestrzega by nie nadwyrężać przepisów a interesy administratora nie mogą ograniczać prywatności osoby obserwowanej. Nie powinno się instalować kamer w obszarach wrażliwych, takich jak toalety.

Kolejną kwestią jest nagrywanie dźwięku. W przepisach, monitoring jest opisany jako nagrywanie obrazu, oznacza to więc, że rejestrowanie głosu w miejscach publicznych jest zabronione. Uprawnienia do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe oraz specjalne. Dlatego korzystanie z kamer z mikrofonami może być uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się różnymi karami.

Prawa osoby nagrywanej

Po pierwsze, powinieneś zostać dokładnie poinformowany, które obszary są objęte monitoringiem oraz masz prawo do uzyskania takich informacji. Kamery powinny zostać oznaczone i opisane. Na tablicy powinny się znaleźć informacje o dokładnej lokacji kamery, celu jego stosowania oraz o tym kto odpowiada za monitoring wraz z danymi kontaktowymi. Jednakże dopuszcza się warstwowe przekazywanie informacji, np. na stronie internetowej wskazanej na tablicy gdzie administrator kamer może zamieścić bardziej szczegółowe informacje.

Każda osoba nagrywana ma prawo do nagrań z jego udziałem. Dla Podmiotu prowadzącego może to być wyzwanie by zweryfikować Twoją tożsamość oraz ochronić inne osoby przed udostępnieniem ich wizerunku. Niezależnie jednak od tych czynników przysługuje Ci dostęp do nagrań z Twoim udziałem.

Podsumowanie

Przepisy RODO stawiają jasną granicę w kwestii montowania kamer w miejscach publicznych oraz dają odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące praw przysługującym osobom monitorowanym. Dzięki temu każdy kto zauważy nieprawidłowości w stosowaniu monitoringu, powinien niezwłocznie to zgłosić by zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu Twojego wizerunku.